باربیکیو طرح موجی

رنگ کوره ایی

ارتفاع 2 متر

عرض 80