انتخاب کفپوش باغ ویلایی

انتخاب کفپوش باغ ویلایی – نمونه طرح های اجرا شده

یک ﻃﺮاح می بایستی ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﻒ ﺑﺎغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺮﻛﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ . کفپوش باغ دو ﻫﺪف را در طراحی دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ: 1- ﺟﺬاﺑ...

ادامه مطلب