راه های ارتباطی :

جاده تبریز صوفیان بعد از سیمان صوفیان نرسیده به صوفیان روبروی سیلو

۰۴۱۴۲۵۲۱۶۶۳ , ۰۹۱۴۲۲۴۴۳۷۲

  Villa_saze